________________________________________

UBEZPIECZENIE

Suma ubezpieczenia obowiązująca
w roku 2019/2020 – 29 000 zł
składka roczna 42 zł / osobę płatne do 20.09.2019 r.
Opłacając przez stronę www.bezpieczny.pl rabat 10%
z kodem 20251.
Okres ubezpieczenia od 01-09-2019 do 31-08-2020

Opłaty za przedszkole

Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach 8:00 – 13:00.

Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka ponad godziny, w których realizowana jest podstawa programowa pobierana jest odpłatność w wysokości 1zł.

Częściowo zwalnia się z opłaty:
1) 25% - drugie dziecko będące pod opieką rodzica sprawującego jednocześnie opiekę nad dwojgiem dzieci uczęszczających do przedszkola,
2) 50% - drugie i kolejne dzieci będące pod opieką rodzica sprawującego jednocześnie opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci uczęszczających do przedszkola,
3) 50% - dziecko, na które został przyznany zasiłek rodzinny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,poz.1518 z późn. zm.),

Całkowicie zwalnia się z opłaty:
1) dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy o systemie oświaty,
2) dziecko, u którego orzeczono niepełnosprawność.

Wniosek o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę rodzice (opiekunowie prawni) dziecka składają do dyrektora przedszkola.

Wnioski do pobrania poniżej:

Opłata za wyżywienie

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,50 zł.

Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu naliczane są z dołu (za rzeczywisty czas pobytu dziecka w przedszkolu) przez elektroniczny system ATMS Kids.

Opłat za przedszkole należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Opłaty należy wpłacać na numery kont:

Opłata za wyżywienie:
69 8653 0004 0000 0089 1972 0004

Opłata ponad programowa:
42 8653 0004 0000 0089 1972 0005

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc którego dotyczy wpłata.
W przypadku nieterminowej wpłaty naliczane będą odsetki ustawowe.

Podstawa prawna:
Uchwała nr XXVII.174.2017 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz warunków zwolnienia z tych opłat